t1syL

Kitty doing his Einstein impression.   Photo via Reddit.